Les metodologies i pràctiques d’aula d’un centre han de ser congruents amb el coneixement que tenim de com les persones aprenen. Aquest coneixement ha de guiar la tasca pedagògica i les opcions didàctiques que desenvolupen alumnes i mestres a les escoles.

Una síntesi de la recerca ha estat el projecte INNOVATIVE LEARNING ENVIRONMENTS de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) i concretament en la seva publicació “The nature of learning: using research to inspire practice”, traduïda al català com a “La naturalesa de l’aprenentatge: Utilitzar la recerca per inspirar la pràctica”. 2010). En aquesta publicació es va sintetitzar i resumir les recerques en set principis que poden orientar la creació dels entorns d’aprenentatge del segle XXI.

De forma sintètica podem enumerar set principis sobre l’aprenentatge que regulen les pràctiques educatives fonamentades:

  • 1. L’alumnat ha de ser el centre de l’aprenentatge. En aquest sentit, els entorns d’aprenentatge han d’atorgar als alumnes el protagonisme que els correspon, estimulant el seu compromís i una participació activa i autoregulada en la construcció del seu propi coneixement. La pràctica pedagògica disposa de metodologies diverses orientades a aquesta finalitat.
  • 2. L’aprenentatge és un procés de naturalesa social. L’organització de l’aprenentatge ha de treure partit de la interacció guiada o lliure entre alumnes i desenvolupar les potencialitats de l’aprenentatge entre iguals. Els entorns d’aprenentatge han d’orientar els estudiants a col·laborar i a comunicar. El treball cooperatiu en grup, organitzat i estructurat, millora els resultats en l'àmbit conductual i afectiu. La recerca personal i l’estudi autònom també són importants.
  • 3. Les emocions són part integral de l’aprenentatge. L’aprenentatge és un procés que resulta de la combinació inextricable entre motivació, cognició i emoció. L’assoliment de resultats exigeix que les experiències educatives siguin capaces de connectar amb els interessos i motivacions dels alumnes.
  • 4. L’aprenentatge ha de tenir en compte les diferències individuals. L’organització dels entorns d’aprenentatge ha de contemplar necessàriament les diferències en coneixements previs, estils, estratègies, creences, interessos i motivacions. La personalització de l’aprenentatge és una exigència d’una escola avançada.
  • 5. L’esforç amb sentit és clau per a l’aprenentatge. Els entorns d’aprenentatge han d’estimular els alumnes a posar en joc les seves capacitats per superar-se, evitant la sobrecàrrega i els sistemes desmotivadors basats en la monotonia, la por i la pressió excessiva que no s’adiuen amb l’aprenentatge eficaç i durador.
  • 6. L’avaluació continuada afavoreix l’aprenentatge. Les experiències educatives han de permetre que els alumnes puguin identificar amb claredat quines són les expectatives amb relació a l’activitat de cadascun d’ells. L’avaluació formativa ha de ser substancial, regular i és indispensable per retroalimentar el procés d’aprenentatge i el disseny de la mateixa acció educativa.
  • 7. Aprendre és construir connexions entre àrees de coneixement. Cal abordar problemes i matèries que promoguin la transferència del coneixement a situacions noves. Aquesta connectivitat horitzontal també s’ha de poder desenvolupar per a la connexió entre l’entorn d’aprenentatge formal, la comunitat en el seu sentit més extens i la societat en general. Les situacions d’aprenentatge autèntic que promouen aquest tipus de connexions permeten obtenir nivells de comprensió més profunds.

La força i rellevància dels set principis provenen d’allò que sumen en conjunt, de quan s’apliquen tots ells de manera combinada i flexible. Els set principis de l’aprenentatge no determinen una metodologia específica, però serveixen per regular-la. Un escola amb pràctiques educatives avançades respecta, sistemàticament i constantment, els principis de l'aprenentatge per garantir que es pugui produir aprenentatge de qualitat.

Tot i que no hi ha metodologies predeterminades, tenim evidències que els enfocaments globalitzats basats en la indagació (Aprenentatge per Projectes, Aprenentatge Basat en Problemes), en l’aprenentatge cooperatiu o en l’aprenentatge-servei són força coherents amb els principis de l’aprenentatge.

Recursos

Traducció al català del document The nature of learning: using research to inspire practice”
OCDE La naturalesa de l’aprenentatge 2012.pdf

Infografia dels set principis de l'aprenentatge
INFOGRAFIA - Els 7 principis de l'aprenantatge.pdf

UNICEF La naturaleza del aprendizaje. Usando la investigación para inspirar la práctica.
UNICEF UNESCO La naturaleza del aprendizaje Usando la investigación para inspirar la práctica 2016.pdf

 

Enviar-me un correu electrònic quan rebi comentaris –

Has de ser membre de Xarxa del Programa de Millora i Transformació per afegir comentaris!

Join Xarxa del Programa de Millora i Transformació