Rúbrica de maduresa d'un equip impulsor

Un equip impulsor és un agent de canvi en el centre que, juntament amb l'equip directiu, proporciona amplitud i profunditat a un procés de millora o transformació.

Aquest equip impulsor pot prendre moltes formes diferents, però per a tenir un impacte significatiu i positiu al centre, cal que tingui present la maduració de tres grans eixos que el constitueixen:

La identitat de l'equip impulsor

La creació de la ​ identitat​ de l’equip impulsor permet l’establiment de ​ funcions​ i ​ estratègies. Un equip impulsor no adquireix funcions ni té estratègia fins
que no s’ha constituït com a tal, és a dir, fins que no ha assolit el grau important de maduresa de la seva identitat. En la mesura que té una identitat d’equip,
augmenta el seu estatus, la seva responsabilitat i el seu impacte en el centre. L’equip impulsor no representa el claustre, car n’usurparia funcions, sinó que
representa els “agents de canvi”, el ​ grup de mestres voluntaris que volen transformar el centre educatiu​.

En centres educatius petits és possible que la identitat, les funcions i l’estratègia de l’equip impulsor siguin adoptades per l’equip directiu.
En un centre de nova creació, l’equip impulsor acostuma a ser el conjunt de mestres “fundadors i fundadores”.

La funció de l'equip impulsor

El ​ propòsit​ principal d’un equip impulsor és ​ promoure​ i​ facilitar la millora o transformació del centre​. Per això no és un equip de coordinació, ni un equip de suport a
la direcció del centre (compromesa també amb la gestió i la millora), ni un grup de contrapoder que actua pel seu compte.
L’equip impulsor i l’equip directiu funcionen com un motor de dos temps, es complementen per fer possible la transformació del centre. Són aliats amb
funcions i estratègies diferents però complementàries, mai antagòniques.

En un centre educatiu de llarg recorregut, el propòsit d’un equip impulsor, formulat de forma radical, és ​ la refundació del centre. ​ Aquesta transformació
s’orienta a canvis ​ profunds i sistèmics​, no a assolir només una gestió més eficient, ni a aconseguir la millora quantitativa del centre actual.

L'estratègia de l'equip impulsor

L'estratègia principal d’un equip impulsor és transformar​ la cultura del conjunt del centre, reformulant el propòsit educatiu, fonamentant les pràctiques,
redefinint “èxit escolar” i convertint el centre en una organització “que aprèn”. Assumir que els canvis i les transformacions exigeixen un alt grau de
compromís, acció i, fins i tot, de renúncies: en totes les transformacions importants hi ha pèrdues i guanys i conflicte d’interessos.

Caldria evitar una estratègia de canvi d’arrel mecanicista (centrada només en anàlisis DAFO, etapes, objectius, etc.) i fer-se càrrec que la transformació profunda i
sistèmica d’un centre és un procés molt més ​orgànic, interrelacionat i complex​ del que suposa una planificació estratègica. El canvi opera més com un
ecosistema complex​ que com un sistema complicat de causes i efectes.

9110665471?profile=RESIZE_710x

Per a orientar aquesta reflexió sobre l'equip impulsor us proposem una eina en forma de rúbrica de maduresa:

PMT - Rúbrica de maduresa d'un equip impulsor.pdf

 

Has de ser membre de Xarxa del Programa de Millora i Transformació per afegir comentaris!

Join Xarxa del Programa de Millora i Transformació

Els comentaris estan tancats

Comentaris

 •  

  Si formes part d'un equip impulsor o estàs interessat en aquest tema,
  t'esperem al grup dels equips impulsors:
  vine a formar-ne part!

   

  Equips impulsors
  Comunitat d'aprenentatge dels equips docents dels centres que participen en el Programa de Millora i Transformació de la Conselleria.
This reply was deleted.