Durant els darrers mesos hem introduit els 7 principis d'aprenentatge en el nostre centre. 

A les reunions de l'equip impulsor vàrem fer la dinàmica de les imatges i després la ferem a un Claustre Pedagògic. Varen sortir unes reflexions tan precioses que demàrem als mestres que les posassin per escrit i varem fer una presentació en tot el que recopilàrem. La podeu consultar a la següent presentació

El claustre està tan engrescat que ho hem d'aprofitar i des de l'equip impulsor iniciam una reflexió sobre la situació del centre en quan a la presència dels 7 principis d'aprenentatge, volem recopilar evidències de què es fa i també proposte de millora.

Passam un formulari a cada mestre per a què cadascú de manera individual faci una reflexió sobre en quin punt estam al nostre centre respecte a cada principi, definint si cada principi és un punt fort, un punt feble o un punt neutral al nostre centre, recollint les evidències del què feim i també les propostes de millora 

El buidatge de les respostes del formulari ens serveix de base per treballar a dues reunions de cicle pedagògic.

Tornam fer una Claustre Pedagògic en el que ens dividim en 7 grups formats per membres de tots els cicles i de l’equip de suport.A cada grup li toca debatre sobre un principi durant 25 minuts. Des de l'equip impulsor, plantejam dues preguntes:

1) Quines són les evidències més significatives de la integració d'aquest principi en el dia a dia de la nsotra escola?

2) I SI FEIM UNA PASSA MÉS?  QUINES PRÀCTIQUES, ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES… PROPOSAU INTRODUIR EN EL NOSTRE CENTRE PER ENRIQUIR LA PRESÈNCIA D’AQUEST PRINCIPI?

Després cada grup va exposar les seves conclusions al claustre. En principi, havíem pensat donar 5 minuts a cada grup, la nostra sorpresa va ser que el debat i la reflexió va donar per un altre Claustre (i això que són de dues hores)

La tasca que ara es fa des de l'equip impulsor és la recopilació de totes les propostes fetes, avaluant la viabilitat de cada una d'elles. 

Consideram que hem obert el debat, la reflexió pedagògica i això... ens feia falta com a Claustre. Avançam pas a pas, sempre avaluant i millorant.

Has de ser membre de Xarxa del Programa de Millora i Transformació per afegir comentaris!

Join Xarxa del Programa de Millora i Transformació

Enviar-me un correu electrònic quan em contestin –